top of page

Zo werken wij

Wanneer komt u in aanmerking voor behandeling bij ons?

Als u psychische klachten heeft die het beste behandeld kunnen worden in de specialistische GGZ kunt u bij ons terecht. U heeft hiervoor een verwijzing specifiek voor specialistische GGZ nodig.

Aanmelding 

U kunt naar ons worden doorverwezen door bijvoorbeeld uw huisarts, een bedrijfsarts, een specialist of een psychotherapeut. U kunt ook zelf contact met ons opnemen.

Bij het (vrijblijvende) eerste telefonisch contact bekijken we met u of uw klachten geschikt zijn voor behandeling bij ons. Als dat zo is noteren wij uw naam, geboortedatum, telefoonnummer en verzekeringsgegevens. Wij verzoeken u om bij de eerste afspraak een identiteitsbewijs mee te nemen, een verwijsbrief, eventuele informatie van eerdere behandelingen en een medicatielijst. Wij willen dan ook uw adres, huisarts en burgerservicenummer van u weten, voor de administratieve afhandeling van uw behandeling.

Intake

Een intake bestaat meestal uit drie gesprekken; na een kennismakingsgresprek volgt een tweede intakegesprek en een adviesgesprek, waarin de behandelafspraken worden gemaakt.

Privacy, discretie en klachtenregeling

Als psychiater hebben wij beroepsgeheim en wij zijn in juridische zin dus geheimhouder. Dit houdt in dat uw privacy nadrukkelijk bewaakt en gewaarborgd wordt. Alles wat u met ons bespreekt is vertrouwelijk.

 

In principe is het gewoonte dat uw huisarts (verwijzer) informatie over de diagnose, het behandelplan, het verloop en de beëindiging van de behandeling ontvangt. Deze informatie wordt echter niet verstrekt als u daar nadrukkelijk bezwaar tegen maakt. Zie onze Privacy Policy.

 

Vanwege de nieuwe Zorgverzekeringswet (nZW) worden wettelijk verplicht gepseudonomiseerde gegevens verstrekt aan het DIS (DBC Informatie Systeem), dat terbeschikking staat aan de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). Aan uw zorgverzekeraar wordt gedeclareerd in de vorm van DBC (Diagnose Behandeling Combinatie).

 

Heeft u klachten over ons of over uw behandeling, probeert u deze dan eerst met ons te bespreken. U kunt, als uw klacht daarmee onvoldoende verholpen is,  contact opnemen met onze beroepsvereniging NVVP / klachtencommissie.

 

Meer informatie

Er moet sprake zijn van een DSM-5 diagnose om voor een vergoeding in aanmerking te komen. De kosten van behandelingen die onder de zorgverzekering vallen, worden gedeclareerd in de vorm van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Welke DBC in uw geval van toepassing is wordt achteraf vastgesteld afhankelijk van de totale behandeltijd en van de hoofddiagnose. De maximumtarieven voor de DBC's worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (zie voor details de Tariefbeschikking Gespecialiseerde GGZ op www.nza.nl).

 

Niet alle diagnosen en behandelingen worden vergoed. Voorbeelden van deze onverzekerde zorg (OVP) zijn aanpassingsstoornissen, seksuele stoornissen, slaapstoornissen, werkgerelateerde klachten en rouw. Behandeling van deze (onverzekerde) stoornissen moet u zelf betalen. Ons tarief is €100,00 per klokuur. Een verwijzing is dan niet nodig. > Meer lezen

Annuleren van afspraken

Tot 24 uur voor de afspraak kunt u kosteloos afzeggen. Hierna zullen we, ook in geval van overmacht, u een no show factuur sturen van 85 euro per afspraak. Dit doen wij omdat we gemiste afspraken niet kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

Voor meer informatie of een afspraak kunt u vrijblijvend met ons bellen 043-2041183 of mailen met info@LieverZIJN.

Noodgevallen

In geval van nood en afwezigheid van de psychiater kunt u binnen kantoortijden contact opnemen met de huisarts en buiten kantoortijden met de huisartsenpost. Bij langdurige afwezigheid is er altijd een waarnemer voor de praktijk.

 

Liever Zijn is een vrijgevestigde praktijk zonder crisisdienst, of opvang voor crisisgevoelige problematiek. Wij vinden dan ook dat wij onvoldoende zorg kunnen bieden voor mensen die vaak in een crisis komen.

 

Wij kiezen er voor om in deze gevallen door te verwijzen naar bijvoorbeeld Orbis GGZ (Westelijke Mijnstreek) of de Mondriaan Zorggroep (regio Heerlen en Maastricht). Deze instellingen beschikken over een regionale crisisdienst, 7 x 24 uur.

bottom of page