top of page

Algemene voorwaarden trainingen LieverZIJN

 

Deze voorwaarden gaan in per 1 januari 2017

1. Inschrijving trainingen

Deelnemers aan trainingen zijn ingeschreven (behoudens punt 2)

- zodra ze zich hebben aangemeld door het invullen van een inschrijfformulier, of

- als ze zich hebben aangemeld per email, of

- wanneer zij telefonisch een aanmelding hebben gedaan en akkoord zijn gegaan met inschrijving.

2. Intake Mindfulness trainingen en cursussen

Als er aan deelname aan een training, specifiek bij de Mindfulness training, Mindfulness-based therapy for insomnia (MBTI), slaapcursussen e.a., een intake/kennismakingsgesprek vooraf gaat, is de inschrijving afhankelijk van de uitslag van dit intake/ kennismakingsgesprek. De intake kan telefonisch of mondeling zijn. Na afloop van de intake, en na ondertekening van het toegezonden intakeformulier, komt een kandidaat deelnemer op de wachtlijst. Het staat de trainer vrij om op basis van dit intakegesprek te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen. LieverZIJN behoudt zich het recht voor iemand niet tot een cursus toe te laten, bijvoorbeeld bij onvoldoende vooropleiding, contra-indicaties of ongeschikte omstandigheden.

Wanneer u voor een cursus op de reservelijst staat, wordt u bij het vrijkomen van een cursusplaats gevraagd of u daar gebruik van wilt maken. Uw inschrijving op de reservelijst brengt dus geen verplichtingen met zich mee. Wanneer u op de reservelijst van een cursus staat en niet bent geplaatst, berichten wij u over de eerstvolgende mogelijkheid om deel te nemen. U bent dus niet automatisch geplaatst voor een volgende training.

3. Betalingsvoorwaarden Mindfulness trainingen en cursussen

 1. Inschrijf- en deelnamekosten worden bij voorkeur per bankoverschrijving betaald.

 2. Indien niet direct bij inschrijving wordt betaald, ontvangt de deelnemer een factuur die binnen 14 dagen na factuurdatum dient te worden voldaan.

 3. Bij te late betaling worden administratiekosten ad 40 euro in rekening gebracht. Bij een eventuele incassoprocedure worden de kosten voor incasseren bij de deelnemer in rekening gebracht ad 15% met een minimum van 40 euro.

 4. Bij te late betaling kan de deelnemer geen rechten aan zijn inschrijving ontlenen. Het staat LieverZIJN dan vrij een ander op die plaats te laten deelnemen. Een en ander ontslaat deelnemer niet van zijn betalingsverplichting.

 5. Het bedrag voor deelname dient uiterlijk 14 dagen weken voor aanvang van de eerste trainingsdag bijgeschreven te zijn op de praktijk rekening. De gegevens staan vermeld op het aanmeldingsformulier. Mocht de aanmelding binnen 4 weken voor aanvang geschieden, dan dient de betaling na inschrijving per ommegaande overgemaakt te worden. Deelname is niet mogelijk als de betaling niet heeft plaatsgevonden.

 

4. Annulering Mindfulness trainingen en cursussen

 1. Annuleren kan alleen schriftelijk of via email. De datum van ontvangst van brief of mail is bindend.

 2. Wettelijke bedenktermijn: Na het tot stand komen van de overeenkomst (digitale inschrijving) heeft de cursist gedurende 14 dagen het recht de overeenkomst (inschrijving) zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de nascholingsactiviteit voor de afloop van de termijn reeds is begonnen.

 3. Bij annulering na 14 dagen en tot 4 weken voor de start van de training wordt 100 euro in rekening gebracht en krijgt u het resterende betaalde bedrag teruggestort.

 4. Bij annulering korter dan 4 weken voor de startdatum van de training is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd (ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan). Bij voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten vindt geen restitutie plaats.

 5. Na overleg met LieverZIJN is het mogelijk u door een iemand anders te laten vervangen. In dit geval wordt 50,- euro aan administratiekosten in rekening gebracht.

 6. Het verzetten of verschuiven van deelname, naar een andere datum, geldt als annuleren. Verschuiven naar een andere datum kan alleen na instemming van LieverZIJN en na betaling van de bijbehorende administratiekosten ad 40 euro.

 

5. afgelasten van trainingen en opleidingen

 1. LieverZIJN heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere trainings- of cursusdagen, met opgave van redenen, te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele training te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een training vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training ingelicht.

 2. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. Maximaal het bedrag van de cursuskosten worden vergoed.

 3. Mocht een cursusbijeenkomst onverhoopt uitvallen, bijvoorbeeld door ziekte van de docent, dan kan LieverZIJN niet aansprakelijk gesteld worden voor gederfde inkomsten of omzet of welke inkomensschade dan ook.

 

6. Accreditaties en toetsing

Voor sommige cursussen vragen wij accreditatie aan bij relevante beroepsverenigingen. Op de website staat aangegeven welke accreditatie is toegekend voor de betreffende uitvoering van de cursus. Het kan voorkomen dat een accrediterende vereniging besluit om de aan een eerdere uitvoering toegekende accreditatie te veranderen. LieverZIJN kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Bij iedere geaccrediteerde nascholingsactiviteit hoort een vorm van toetsing. Deze toetsing voldoet aan de eisen van de betreffende beroepsvereniging(en). Mocht een cursist onverhoopt niet slagen voor de toetsing, kan er met de docent(en) een herkansing afgesproken worden.

 

7. Trainingen in opdracht van derden

Geregeld worden trainingen ontwikkeld en gegeven op verzoek van derden. Indien een instelling, bedrijf, stichting of vereniging, of groep mensen, een verzoek doet voor een training voor de eigen groep/instelling, wordt een offerte gemaakt, waarin wordt omschreven: opzet van de training en globale inhoud, kosten, betalingsvoorwaarden, annuleringsvoorwaarden. Door de offerte akkoord te verklaren en de opdracht tot het uitvoeren van de training te geven, worden deze algemene voorwaarden aanvaard. Alle hierboven genoemde algemene voorwaarden gelden dan ook.

 

8. Copyright en rechten

Alle materialen, teksten, audio-instructies, cursusmaterialen, die worden verstrekt tijdens trainingen en cursussen, of die te vinden zijn op de website van LieverZIJN (tenzij expliciet anders vermeld op de materialen) vallen van rechtswege onder het auteursrecht en zijn het exclusieve eigendom van LieverZIJN en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving.

 

9. Praktische gegevens

LieverZIJN staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 66804183.

AGB praktijk: 03-095444.

BTW: 856703953B01.

IBAN: NL84 RABO 0312678819.

Ritsaert Lieverse is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 67427081.

Eigenaar: dr Ritsaert Lieverse,

BIG-geregistreerd psychiater: 19052417401.

AGB praktijk: 03-095460.

AGB persoonlijk: 03-068886.

BTW: 170822205B01.

IBAN: NL78 RABO 03151920 03.

Hanneke Voermans is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 67427332.

Eigenaar: mw Hanneke Voermans

BIG-geregistreerd psychiater: 89061123001.

AGB persoonlijk: 03-068555. BTW XXXX.

IBAN: NL73 RABO 0315 1914 14.

Adresgegevens:

Withuishof

Bergerstraat 2

6226 NA Maastricht

info@lieverzijn.nl

043-2041183

 

Neem gerust contact op bij vragen en/of opmerkingen.

bottom of page