top of page

Algemene voorwaarden LieverZIJN Praktijk voor psychiatrie 

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2017.

1. Inschrijving en intake

U kunt naar ons worden doorverwezen door bijvoorbeeld uw huisarts, een bedrijfsarts, een specialist of een psychotherapeut. U kunt ook zelf contact met ons opnemen door ons te bellen of een mail te sturen waarin u uw vraag en uw telefoonnummer vermeldt. Wij streven ernaar om binnen 2 werkdagen telefonisch contact met u op te nemen.

 

Bij het (vrijblijvende) eerste telefonische contact zal met u bekeken worden of uw klachten geschikt zijn voor behandeling bij ons. Als dat zo is zal u gevraagd worden om uw naam, geboortedatum, telefoonnummer en verzekeringsgegevens. U wordt verzocht om bij de eerste afspraak een identiteitsbewijs mee te nemen, een verwijsbrief, eventuele informatie van eerdere behandelingen en een medicatielijst. Wij willen dan ook uw adres, huisarts en burgerservicenummer van u weten, voor de administratieve afhandeling van uw behandeling.

Tijdens de intake komt de behandelovereenkomst tot stand. Een intake bestaat uit drie gesprekken; na een kennismakingsgesprek volgt een tweede intakegesprek en een adviesgesprek, waarin de behandelafspraken worden gemaakt en een behandelplan wordt opgesteld.

2. Betalingsvoorwaarden

LieverZIJN hanteert de betalingsvoorwaarden van de NVVP:

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de psychiater en de patiënt.

 2. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de psychiater gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen.

 3. De door de psychiater aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

 4. Artikel 4 Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de patiënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de psychiater rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de patiënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

 5. Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum kan de psychiater de patiënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 Euro aan de patiënt in rekening gebracht.

 6. Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de psychiater zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

 7. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 Euro.

 8. Bij betalingsachterstand is de psychiater gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Hoofdsom vordering Incasso % Minimum incassokosten

Maximum incassokosten ex btw over de eerste € 2.500,00 15,0% € 40,00 € 375,00 over de volgende € 2.500,00 10,0%  € 625,00 over de volgende € 5.000,00 5,0%  € 875,00 over de volgende € 190.000,00 1,0%  € 2.775,00 over de volgende € 800.000,00 0,5%  € 6.775,00 daarboven.

3. Annulering en annuleringskosten

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de psychiater gerechtigd de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening te brengen.

4. Algemene opmerkingen
 1. LieverZIJN heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien en voor zover om welke redenen dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het honorarium.

 2. LieverZIJN zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

 3. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 4. Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende de wettelijke termijn van 5 jaar worden bewaard. Daarna zal vernietiging plaatsvinden.

 5. Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen/ onduidelijkheid te voorkomen.

 6. Bij onverhoopte problemen kan men gebruik maken van de klachtenprocedure van LieverZIJN. Zie bij punt 5. Klachtenreglement.

 
5. Klachtenreglement

LieverZIJN hecht veel belang aan tevreden relaties. Daarom werken wij voortdurend aan de kwaliteit van dienstverlening. In onze werkwijze wordt de beroepscode van het Nederlandse vereniging voor psychiatrie (NVVP) gevolgd.

Waar gewerkt wordt, worden helaas soms ook fouten gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan.

Als u niet tevreden bent over uw behandeling, kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk met ons bespreken. Het heeft geen zin om met twijfels rond te blijven lopen, dat bevordert uw behandeling niet. Misschien zijn er misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wij nemen uw op- en aanmerkingen serieus en zoeken graag samen met u naar een passende oplossing. Wanneer het niet lukt de problemen rechtstreeks met ons op te lossen, zijn er verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.

 

Bemiddeling

Indien het u niet lukt om met ons uw klachten op te lossen dan kan een bemiddelaar van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (NVVP) worden ingezet om het gesprek te begeleiden. Het NVVP-bureau kan u in contact brengen met een bemiddelaar in uw regio.

 

Klachtencommissie NVVP

Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de Klachtencommissie van de NVVP aanschrijven. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenorganisaties en een lid van de NVVP.

Meer informatie:

NVVP klachtenreglement (download)

NVVP website

6. Copyright en rechten

Alle materialen, teksten, audio-instructies, cursusmaterialen, die worden verstrekt tijdens een behandeling, of die te vinden zijn op de website van LieverZIJN (tenzij expliciet anders vermeld op de materialen) vallen van rechtswege onder het auteursrecht en zijn het exclusieve eigendom van LieverZIJN en zijn daarmee beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving.

7. Noodgevallen

In geval van nood en afwezigheid van de psychiater kunt u binnen kantoortijden contact opnemen met uw huisarts en buiten kantoortijden met de huisartsenpost. Bij langdurige afwezigheid is er altijd een waarnemer voor de praktijk.

 

LieverZIJN is een vrijgevestigde praktijk zonder crisisdienst, of opvang voor crisisgevoelige problematiek. Wij vinden dan ook dat wij onvoldoende zorg kunnen bieden voor mensen die vaak in een crisis komen.

 

Wij kiezen er voor om in deze gevallen door te verwijzen naar bijvoorbeeld Orbis GGZ (Westelijke Mijnstreek) of de Mondriaan Zorggroep (regio Heerlen en Maastricht). Deze instellingen beschikken over een regionale crisisdienst, 7 x 24 uur.

8. Praktische gegevens

LieverZIJN staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 66804183.

AGB praktijk: 03-095444.

BTW: 856703953B01.

IBAN: NL84 RABO 0312678819.

 

Ritsaert Lieverse is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 67427081.

Eigenaar: dr Ritsaert Lieverse,

BIG-geregistreerd psychiater: 19052417401.

AGB praktijk: 03-095460.

AGB persoonlijk: 03-068886.

BTW: 170822205B01.

IBAN: NL78 RABO 03151920 03.

 

Hanneke Voermans is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 67427332.

Eigenaar: mw Hanneke Voermans

BIG-geregistreerd psychiater: 89061123001.

AGB persoonlijk: 03-068555. BTW XXXX.

IBAN: NL73 RABO 0315 1914 14.

 

Adresgegevens:

Withuishof

Bergerstraat 2

6226 NA Maastricht

info@lieverzijn.nl

043-2041183

 

Neem gerust contact op bij vragen en/of opmerkingen.

bottom of page