top of page

Zo werken wij

Betalingsvoorwaarden

Er moet sprake zijn van een DSM-5 diagnose om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Psychiatrische behandelingen van de meeste psychische aandoeningen vallen onder het basispakket van uw zorgverzekering. De kosten van behandelingen die onder de zorgverzekering vallen, worden gedeclareerd in de vorm van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Welke DBC in uw geval van toepassing is wordt achteraf vastgesteld afhankelijk van de totale behandeltijd en van de hoofddiagnose. De maximumtarieven voor de DBC's worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (zie voor details de Tariefbeschikking Gespecialiseerde GGZ op www.nza.nl).

Praktijk voor psychiatrie Dr. R. Lieverse heeft voor 2019 overeenkomsten afgesloten met diverse zorgverzekeraars. Dit zijn: CZ (namens OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar UA; Centrale Ziektekostenverzekering NZV N.V.; OHRA Zorgverzekeringen N.V.; OHRA Ziektekostenverzekeringen N.V.); VGZ (namens VGZ Zorgverzekeraar N.V. (merk  VGZ, Bewuzt, MVJP, Aevitae), VGZ voor de Zorg N.V. (merk IZZ), IZA Zorgverzekeraar N.V. (merk IZA), N.V. Zorgverzekeraar UMC (merk UMC), N.V. Univé Zorg (merk Univé, Stichting Ziektekostenverzekeringen Krijgsmacht (SZVK), Zekur, Zorgzaam Verzekerd); DSW (namens DSW Zorgverzekeraar U.A., inTwente Zorgverzekeraar, Stad Holland Zorgverzekeraar en a.s.r. Basis Ziektekostenverzekeringen, mede handelend onder de namen De Amersfoortse en Ditzo, en Aevitae B.V.); Caresq (iptiQ Life S.A (merken Promovendum, Besured, national Academic), EUcare insurance PCC Limited (NLCare Cell); VRZ (Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. (Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar), ENO Zorgverzekeraar N.V. (Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg, ZorgDirect), ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. en ONVZ Aanvullende verzekering N.V. (ONVZ Zorgverzekeraar, VvAA Zorgverzekering, PNOzorg); en Zilveren Kruis (Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. (inclusief Pro Life zorgverzekeringen, Interpolis Zorgverzekeringen N.V., FBTO Zorgverzekeringen N.V., Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V., IAK Volmacht B.V., Aevitae B.V., De Friesland Zorgverzekeraar N.V.).

Heeft u een zorgverzekering afgesloten bij een van deze verzekeraars dan heeft u recht op volledige vergoeding van de kosten. U betaalt alleen uw eigen risico.

In alle overige gevallen geldt dat de zorg ongecontracteerd is ofwel onverzekerd is. Bij ongecontracteerde of onverzekerde zorg dient u zelf de factuur te betalen maar heeft u wel recht op een gedeeltelijke vergoeding. Heeft u een restitutie-verzekering dan heeft u ook dan recht op een volledige vergoeding. Bij een naturapolis heeft u recht op een gedeeltelijke vergoeding en betaalt u daarbij een eigen bijdrage. Informeer daarover bij uw eigen zorgverzekeraar. Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijsbrief van huisarts nodig.

Belangrijke opmerking:

- het wettelijk verplichte (en eventueel vrijwillige) eigen risico van uw verzekeringspolis is van toepassing.

- een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist is noodzakelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen.

- U wordt geadviseerd om vooraf bij uw zorgverzekeraar naar de polisvoorwaarden te informeren. Ondermeer omdat de regels aan wijzigingen onderhevig kan zijn,  aangezien vergoedingen worden bepaald door de overheid en de zorgverzekeraars. Wij helpen u graag uit te zoeken hoeveel er precies vergoed zal worden van uw behandeling. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden uw verzekeringsmaatschappij hanteert, ligt echter geheel bij u zelf. 

- Voor behandelingen (uitgedrukt in DBC of sGGZ prestaties) gelden altijd de tarieven van het jaar waarin de behandeling gestart is, ongeacht de datum waarop de behandeling wordt afgesloten.

- Psychologische behandeling voor bepaalde psychische problematieken en aandoeningen zijn, door de overheid en zorgverzekeraars, in of vanaf 2014 geschrapt uit het basispakket. Voorbeelden zijn: werk- en relatieproblemen; bepaalde seksuele stoornissen; specifieke fobieën; aanpassingsstoornissen; slaapstoornissen; en alle problematieken die niet voldoen aan de criteria van een stoornis volgens internationale classificatieregels (DSM-IV). Bij twijfel raadpleegt u voorafgaand aan aanmelding uw huisarts of uw zorgverzekeraar.

Onverzekerde Zorg Producten

Niet alle diagnosen en behandelingen worden vergoed. Voorbeelden van deze onverzekerde zorg (OZP) zijn aanpassingsstoornissen, seksuele stoornissen, slaapstoornissen, werkgerelateerde klachten en rouw. Behandeling van deze (onverzekerde) stoornissen moet u zelf betalen. Het tarief in onze praktijk voor OZP bedraagt in 2019 €102,00 per sessie van 45minuten. Een verwijzing is dan niet nodig.

Zelf betalen

Steeds meer patiënten kiezen voor de mogelijkheid om de behandeling zelf te betalen. Hiervoor hanteren wij ook het OZP-tarief: namelijk € 102,- per sessie van 45 minuten.

> Meer lezen

Privacy, discretie en klachtenregeling

Als psychiater hebben wij beroepsgeheim en wij zijn in juridische zin dus geheimhouder. Dit houdt in dat uw privacy nadrukkelijk bewaakt en gewaarborgd wordt. Alles wat u met ons bespreekt is vertrouwelijk.

 

In principe is het gewoonte dat uw huisarts (verwijzer) informatie over de diagnose, het behandelplan, het verloop en de beëindiging van de behandeling ontvangt. Deze informatie wordt echter niet verstrekt als u daar nadrukkelijk bezwaar tegen maakt. Zie onze Privacy Policy.

 

Wij houden van de behandeling een elektronisch patienten dossier bij. Ook dit dossier valt onder de geheimhoudingsplicht, net als de indicatiestelling en behandelovereenkomst. Informatie aan derden, zoals een arbodienst of een medisch adviseur wordt uitsluitend in overleg met u en met uw schriftelijke toestemming verstrekt.

 

Vanwege de nieuwe Zorgverzekeringswet (nZW) worden wettelijk verplicht gepseudonomiseerde gegevens verstrekt aan het DIS (DBC Informatie Systeem), dat terbeschikking staat aan de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). Aan uw zorgverzekeraar wordt gedeclareerd in de vorm van DBC (Diagnose Behandeling Combinatie).

 

Heeft u klachten over ons of over uw behandeling, probeert u deze dan eerst met ons te bespreken. U kunt, als uw klacht daarmee onvoldoende verholpen is,  contact opnemen met onze beroepsvereniging NVVP / klachtencommissie.

 

Wanneer komt u in aanmerking voor behandeling bij ons?

Als u psychische klachten heeft die het beste behandeld kunnen worden in de specialistische GGZ kunt u bij ons terecht. U heeft hiervoor een verwijzing specifiek voor specialistische GGZ nodig.

Aanmelding 

U kunt naar ons worden doorverwezen door bijvoorbeeld uw huisarts, een bedrijfsarts, een specialist of een psychotherapeut. U kunt ook zelf contact met ons opnemen.

Bij het (vrijblijvende) eerste telefonisch contact bekijken we met u of uw klachten geschikt zijn voor behandeling bij ons. Als dat zo is noteren wij uw naam, geboortedatum, telefoonnummer en verzekeringsgegevens. Wij verzoeken u om bij de eerste afspraak een identiteitsbewijs mee te nemen, een verwijsbrief, eventuele informatie van eerdere behandelingen en een medicatielijst. Wij willen dan ook uw adres, huisarts en burgerservicenummer van u weten, voor de administratieve afhandeling van uw behandeling.

Intake

Een intake bestaat meestal uit drie gesprekken; na een kennismakingsgesprek volgt een tweede intakegesprek en een adviesgesprek, waarin de behandelafspraken worden gemaakt.

Annuleren van afspraken

Tot 24 uur voor de afspraak kunt u kosteloos afzeggen. Hierna zullen we, ook in geval van overmacht een bedrag van €85,- in rekening brengen. Dit bedrag wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

 

Voor meer informatie of een afspraak kunt u vrijblijvend met ons bellen 043-2041183 of mailen met info@LieverZIJN.

Noodgevallen

In geval van nood en afwezigheid van de psychiater kunt u binnen kantoortijden contact opnemen met de huisarts en buiten kantoortijden met de huisartsenpost. Bij langdurige afwezigheid is er altijd een waarnemer voor de praktijk.

 

Liever Zijn is een vrijgevestigde praktijk zonder crisisdienst, of opvang voor crisisgevoelige problematiek. Wij vinden dan ook dat wij onvoldoende zorg kunnen bieden voor mensen die vaak in een crisis komen.

 

Wij kiezen er voor om in deze gevallen door te verwijzen naar bijvoorbeeld Orbis GGZ (Westelijke Mijnstreek) of de Mondriaan Zorggroep (regio Heerlen en Maastricht). Deze instellingen beschikken over een regionale crisisdienst, 7 x 24 uur.

bottom of page